• img1
  • img2
  • img3

 

 

 

TIL KAMP MOT MERE OPPDRETT I SKJERSTADFJORDEN!
DET PÅGÅR NÅ EN AKTIV KAMP MOT MERE OPPDRETT I FJORDEN!

SALTDALSELVA ER DEN STORE PRODUSENTEN AV SJØØRRETEN I FJORDEN, OG SALTDAL ELVEEIERLAG STØTTER AKSJONEN!

DU KAN BIDRA VED Å SKRIVE UNDER PÅ DETTE OPPROPET OG VED Å SPRE DETTE VIDERE TIL DINE FISKEVENNER!

LINK: http://www.opprop.net/nei_til_mer_oppdrett_i_skjerstadfjorden


Du bør også se denne videoen fra Ut i naturen. Hva lakselusa gjør med den ville sjøørreten, og på slutten innslag fra den unike Skjerstadforden!

http://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen/DVNA50000214/08-04-2014

>
>  Nei til mer oppdrett i Skjerstadfjorden.
>
>  Som kjent er det sendt to søknader til Bodø kommune om etablering av flere oppdrettsanlegg i Skjerstadfjorden. Den ene søknaden gjelder omgjøring av en lokalitet fra torske- til lakseoppdrett ved Mjønes. Søker er Gifas AS i Gildeskål. Den andre søknaden gjelder dispensasjon fra arealplanen slik at anleggsfortøyningene kan legges midtfjords. Søknaden kommer fra Marin Harvest AS, og gjelder for samme området.
>
>  Gifas søker om 780 MTB, mens Marin Harvest legger opp til 5460 MTB. Selv om det er stor forskjell i størrelsen er begge søknadene en trussel for akvatisk liv i området.
>
>  Vi nevner :
>  1. Området har forekomster av rødlisteart i området (Naturbasen) I tillegg har fiskerne påvist forekomster av sjøtre som også er en
>  rødlisteart.
>
>  2. Lokaliteten ligger tett opp til gyte,- og oppvekstområder for torsk og sild.
>
>  3. Det er kartlagt friluftsområde der anleggene er plassert i søknadene.
>
>  4. Sist men ikke minst : Skjerstadfjorden er Scandinavias beste fjord når det gjelder bestand av stor sjøørret. Området mellom Mjønes og
>  Godøystraumen er vandringsveien for villaksen til gyteelvene i fjorden. Her har også sjøørreten sitt oppvekstområde. Et område med et
>  mangfold av god mattilgang som gir den største sjøørreten i Scandinavia. Ja kanskje i global sammenheng.
>
>  For den lokale reiselivsnæringen i Salten og Bodø representerer den storvokste sjøørreten i Skjerstadfjorden et stort potensiale for et
>  bærekraftig reiselivsprodukt. Det er stor betalingsvilje for opplevelser som det Skjerstadfjorden kan by på i form av en fornuftig forvaltet
>  og fornybar lokal ressurs. Med oppdrettsnæringens luseproblemer ute av kontroll, vil etablering av lakseoppdrettsanlegg i området kunne
>  ha katastrofale følger for den unike sjøørretstammen som lever i dette området.
>
>  Vi anmoder sterkt at Bodø kommune i samråd med Saltdal- og Fauske kommune innfører midlertidig forbud mot tiltak og tar hele området
>  for akvakultur ut arealplanen. For Saltdal- og Fauske kommune vil etablering av oppdrettsanlegg i Mjønes - Godøyområdet få alvorlige konsekvenser for laksen og sjøørreten i deres sjøområder og vassdrag.
>
>
>  For gruppa "En frisk Skjerstadfjord" og Naturvernforbundet i Nordland
>
>  Rolv Sigurdsen tel. 9527 6782

FISKERNE BLIR STADIG DYKTIGERE!Kjønnsbestemmelse av laks kan være vanskelig, særlig smålaks tidlig på sesongen!

Men at informasjon, teoretisk skolering og trening nytter har vi tro på.
Utviklingen i Saltdalselva fra 2010 tyder på at dette stemmer. Mens kun 36% av kroket laks ble kjønnsbestemt dette året,
var andelen hele 96% i 2014.

Dett er en positiv utvikling!Nei til mer oppdrett i Skjerstadfjorden


STØTT OPPROP: "Nei til mer oppdrett i Skjerstadfjorden"

http://www.opprop.net/nei_til_mer_oppdrett_i_skjerstadfjorden

INNLEGG FRA "maskinisten":
Nei til mer oppdrett i Skjerstadfjorden!


Norges, og kanskje også verdens største bestand av stor sjøørret står i fare for å bli utryddet.
Lakselus er som kjent et stort problem som uten unntak følger i kjølvannet etter lakseoppdrett.
Skjerstadfjorden er oppvekstområde for en meget storvokst og tallrik bestand av sjøørret, i norsk målestokk er denne bestanden pr. i dag uten sidestykke.
For Skjerstadfjordens vedkommende har det blitt sagt at oppvekst/beiteområdene til sjøørreten hovedsakelig er fra området rundt Mjønes og utover mot Godøystraumen, 
Dette er for så vidt greit, men det er på langt nær hele sannheten.
Sjøørreten finner man i absolutt hele fjordsystemet, det både nært land ved begge sider og så vel som midtfjords.
Med andre ord så vil et eventuelt oppdrettsanlegg, uansett hvor i fjordsystemet det plasseres påvirke sjøørretbestanden negativt mtp. økt tetthet av lakselus, medisinering og ikke minst avlusningsmiddel som igjen dreper ned reke og krepsdyr som igjen er en viktig del av kostholdet til ørreten.
At noen i det hele tatt våger å tenke tanken på å utsette Norges største bestand for denne risikoen er helt umulig å forstå!
For veldig mange sportsfiskere er det nettopp fisket etter stor sjøørret som er årets store høydepunkt i Skjerstadfjorden, fiskere kommer jevnt og trutt fra hele landet for å oppleve dette fisket........
http://www.opprop.net/nei_til_mer_oppdrett_i_skjerstadfjorden