• img1
  • img2
  • img3

 

 

 

Bedring av innsiget av laks i Trondhjemsfjorden!Miljødirektoratet meldte for en uke siden at det er tegn på svikt i innsiget av laks til Trondheimsfjorden, og at man dermed vurderer å innføre ekstraordinære endringer i reguleringsbestemmelsene.


Nå er det bedring på gang! Tall fra forskningsstasjonen på Agdenes viser en betydelig økning i innsiget, spesielt av mellomlaks, den siste seksdagersperioden. Samtidig er elvefisket vesentlig bedre enn i fjor på samme tid.

Les mer på: http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/Juni-2015/Bedring-i-Trondheimsfjorden/

ÅPNER FOR MARKFISKE 2015!Miljødirektoratet har åpnet for et begrenset fiske av sjøørret med mark i 2015. Les reglene under FISKEREGLER i menyen til venstre.

TETTHET AV UNGFISK I SALTDALSELVA.Norsk institutt for naturforskning - NINA har nå klar dataserien for fangst av ungfisk for 2014. Resultatene er oppløftende, særlig for laks. Dette betyr at en har en unik og komplett serie for perioden 1976-2014!

skjermbilde tetthet ev ungfisk 1976-2014
Figur 1. Tetthet av ungfisk av laks og ørret (antall pr. 100 m², unntatt årsyngel) i Saltdalselva i perioden 1976-2014. Tallene er gjennomsnitt for åtte faste stasjoner i elva. Tallene er justert til å gjelde ei vannføring på 20 m
3/s i Junkerdalselva (data fra NVE) mens innsamlingen ble utført. Innsamlingen er utført av Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Årlig innsig av laks og oppgang av sjøørret er selvsagt avhengig av en rekke andre forhold enn ungfiskproduksjonen i elva. Livet i havet er farefullt for begge artene. Likevel må det være lov å være optimist, tettheten av laks er dobblet fra i fjor og syv dårlige år for sjøørreten, er etterfullt av god produksjon i 2013 og 2014.