Informasjon om fiskesesongen 2023

Gytebestanden av laks har dessverre vært for lav de siste årene. Telling høsten 2022 viste en ytterligere nedgang. Miljødirektoratet har nå ny fiskeforskrift ute på høring. Saltdal Elveeierlag har fulgt prosessen og har hatt møter med Statsforvalteren og Miljødirektoratet for å holde oss oppdaterte på situasjonen og for å påvirke prosessen med våre synspunkter. Forslaget innebærer at laks blir totalfredet for en periode i hele vassdraget. Det vil bli tillatt å beholde sjøørret, men da med en svært begrenset kvote. Videre foreslås det å stenge deler av vassdraget for alt fiske. Her er de viktigste gyteområdene valgt, noe som i realiteten betyr øvre deler av elva, fiskesone «Øvre Saltdal». Forslaget inneholder også begrensninger for fisket etter anadrome arter i fjorden. Dette er noe Saltdal Elveeierlag har jobbet for lenge. Det er positivt at Miljødirektoratet nå ser at det må iverksettes virkemidler også i fjorden dersom vi skal kunne forvalte bestandene på en god måte. Saltdal Elveeierlag har en god dialog med forvaltningsmyndighetene og vi opplever å bli hørt når vi kommer med innspill i prosessen. 

Nordnes kafé og camping har vært vår samarbeidspartner i mange år. De har formidlet fiskekort, veiledet fiskere og vært et naturlig møtepunkt for fiskere. Fra og med fiskesesongen 2023 har Nordnes kafé og camping valgt å avslutte samarbeidet med oss. De vil prioritere sin virksomhet på andre områder. Vi skal sørge for at tilbudet ikke reduseres og skal ha en tilsvarende løsning på plass før fiskestart 2023. Selv om nå alle fiskekorttyper kan kjøpes nå nett, er det viktig for oss å ha et tilbud for dem som ikke ønsker eller har anledning til å ordne dette på nett. 

Ordningen med forhåndsreservasjon og forhåndskjøp av fiskekort blir avviklet og alle må heretter kjøpe kort når ordinært kortsalg åpner. Vi forstår at dette kan oppleves negativt for de som har benyttet seg av muligheten, men slik situasjonen er nå kan vi ikke forhåndsselge fiskekort. 

Styret arbeider med å forberede årsmøte i Saltdal Elveeierlag. Årsmøtet vil bli avholdt etter påske. Nærmere informasjon om årsmøtet vil bli kunngjort snart.

Saltdal Elveeierlag ønsker å takke alle engasjerte fiskere, grunneiere og andre interesserte. Vi har alle det samme mål, en fiskerik elv hvor vi kan bedrive vår hobby og få høste av naturens overskudd. En elv hvor vi kan ta med oss barn og ungdom og gi dem minner for livet og en interesse for fiske, natur og friluftsliv. Situasjonen er dessverre ikke slik nå og vi må fortsatt være tålmodige og håpe på en positiv utvikling.

Vi ber om forståelse for at vi ikke kan komme med noe mer konkret informasjon om fisketid, kvoter, salg av fiskekort mv før forskriften er vedtatt og vi med sikkerhet vet hva vi har å forholde oss til. Straks vi vet mer vil dette bli kunngjort her og via vår Facebook-side. Dersom noen har spørsmål kan de rettes til styret på post@saltdalselva.no, evt gjennom direkte kontakt med styreleder på tlf 99091551.